اولویت های کارخانه مدرن کاغذ صنعت سبز جهت استخدام بزودی اعلام می شود.

مشخصات و مهارت های خود را برای ما ارسال کنید. در صورت لزوم با شما تماس خواهیم گرفت.